ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นางชัญญา ตาแจ้
ผู้อำนวยการกองคลังนางรัชนี ศักดิ์สอ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางณัฐชยา สระเสริม
นักวิชาการคลังนางพรรณี สุภาษิต
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวธนัณยา ลิขิตกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายนคเรศ เตชะกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล