ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiปลัดเทศบาล


นางเนาวรัตน์ ทรงยุติธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศศิภรณ์ ดวงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววันวิสา ชมชื่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวฐปนรรฆ์ สัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายวชิระ คำหล้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายอนุรักษ์ ลาภขุนทด
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นางสาวพรรณ์ทิพย์ เหลี่ยมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสำราญ ใหม่คำ
พนักงานสูบน้ำ


นายชวาล ก๋องศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายจรูญ มะลิซ้อน
เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ