ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ประกาศ-คำสั่ง

รายการวันที่
เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง03 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 2/256612 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง16 พฤศจิกายน 2565
 การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่15)03 สิงหาคม 2565
 การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่14)26 กรกฎาคม 2565
 การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่13)19 กรกฎาคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่12)12 กรกฎาคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่11)05 กรกฎาคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่10)29 มิถุนายน 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่9)08 มิถุนายน 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่8)30 พฤษภาคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่7)09 พฤษภาคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่6)04 เมษายน 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่5)02 กุมภาพันธ์ 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่4)07 กุมภาพันธ์ 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่3)28 มกราคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่2)14 มกราคม 2565
การโอนเงินงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)09 ธันวาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย27 ตุลาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพ27 ตุลาคม 2564

 [1]  2  3  4