ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานผลการปฏิบัติ

รายการวันที่
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 มกราคม 2566
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256619 มกราคม 2566
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256507 ตุลาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256512 กรกฎาคม 2565
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256507 กรกฎาคม 2565
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256528 เมษายน 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.256427 มกราคม 2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.30 ธันวาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร14 มกราคม 2565
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่แตง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 8 เมษายน 2565
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของเทศบาลตำ8 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว27 มีนาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 22 เมษายน 2565
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ เทศบาลตำบลแมแตง ประจำป 256430 พฤษภาคม 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่แตง 14 มกราคม 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 256430 ธันวาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ6 พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ28 เมษายน 2564
รายงานประจำปี 64 เทศบาลตำบลแม่แตง26 ตุลาคม 2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 เมษายน 2565

 [1]  2  3  4  5