ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

แผนยุทธศาสตร์

รายการวันที่
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2566-257028 ตุลาคม 2565
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบล.แม่แตง ประจำปี 256624 มกราคม 2566
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561-256411 ตุลาคม 2563
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2565)26 ตุลาคม 2564
แผนปฏิบัติเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2564-256623 ตุลาคม 2563
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ15 เมษายน 2561
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-256315 มกราคม 2561
แผนยุทธศาตร์ 60-6317 พฤศจิกายน 2559
กำลังทดสอบระบบการอัพข้อมูลแผนยุทธศาสตร์11 กรกฎาคม 2558

 [1]