ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

แผนพัฒนา

รายการวันที่
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256604 มกราคม 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ตุลาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)26 ตุลาคม 2565
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-256623 ตุลาคม 2563
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี12 พฤษภาคม 2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256422 ตุลาคม 2563
แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แตง24 ตุลาคม 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 มิถุนายน 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)25 มิถุนายน 2563
สรุปผลการด าเนินงานระดับความส าเร็จ ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน ระบบทรัพ23 มกราคม 2559
แผนพัฒนาบุคลากร 58-6017 พฤศจิกายน 2559
แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยฉุกเฉิน18 พฤศจิกายน 2558
กำลังทดสอบระบบการอัพข้อมูลแผนพัฒนา11 กรกฎาคม 2558

 [1]