ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ระเบียบกฏหมาย

รายการวันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย20 มกราคม 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ ก17 ธันวาคม 2564
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 256220 สิงหาคม 2564
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 230 เมษายน 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององ08 มกราคม 2564
สรุป มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าย22 พฤษภาคม 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบ22 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักง15 มิถุนายน 2563
คู่มือ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 13 มกราคม 2563
ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น01 ธันวาคม 2561
ความก้าวหน้าสายอาชีพ14 มีนาคม 2562
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒12 กันยายน 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 256210 มิถุนายน 2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 10 ตุลาคม 2559
พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.253517 สิงหาคม 2558
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.251017 สิงหาคม 2558
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 254117 สิงหาคม 2558
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.253317 สิงหาคม 2558
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 255017 สิงหาคม 2558
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254517 สิงหาคม 2558

 [1]  2