ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiนายเอกชัย ม่วงเล็ก
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แตงนายสมเกียรติ คำตัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แตง


นางสาวศิริลักษณ์ สุภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่แตง


สมาชิกสภาเขตที่ 1นายศรีนวล สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 1


นายบุญเมือง ศรีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 1


นายสมชาย ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 1


นายฤทธิชัย วุฒิจำเริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 1

สมาชิกสภาเขตที่ 2นายสมศักดิ์ รัสดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 2


นายคงเดช ลาดดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 2


นายมิตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 2


นายสุขจันทร์ วิชามนต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 2


นายมงคล มะลิสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 2


นายจำลอง ศรีชัยกัณฑ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตงเขต 2