ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลแม่แตง

เทศบาลตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง053-470050 ต่อ 11
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง053-470050 ต่อ 12


เทศบาลตำบลแม่แตง053-470050
สำนักปลัดต่อ 13
กองคลังต่อ 14
กองช่างต่อ 15
กองศึกษาต่อ 16
ธุรการต่อ 17
ส่งโทรสาร (Fax)ต่อ 18