ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แตง (ตามเอกสารแนบ)

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง) สังกัดกองการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

   ตำแหน่ง ภารโรง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง) สังกัดกองการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร 053-470050

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
ประเภทวิชาการ
1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) สังกัด กองคลัง จ านวน 1 อัตรา
2. นักสันทนาการ (ปก./ชก.) สังกัด กองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
ประเภททั่วไป
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
พนักงานครูเทศบาล
สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่แตง
1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา
2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จ านวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพ 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วงชุม หมู 
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 – บ้านหัวป่าห้า หมู่ 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงชุม หมู่ 4 - บ้านสันปูเล 
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566